• Tiếng Việt
  • English

Cơ cấu tổ chức quản lý

CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ

 cấu tổ chức quản   điều hành của Công ty Cổ phần Xây dựng  Đầu  Phát triển Gia Hưng được tổ chức theo quy định pháp luật Việt Nam  theo Điều lệ Công ty.

Đứng đầu bộ máy điều hành  Giám đốc Công ty, tham mưu  giúp việc cho Giám đốc 01 Phó Giám đốc cùng các trưởng phòng ban chức năng

Đối tác của Gia Hưng